Una recollida de dades automatitzada amb tauletes
apropant les noves tecnologies a les usuàries i garantint l'anonimat i confidencialitat de les dades.

El mètode ARIPSO pretén ser un mètode inclusiu, on totes les persones treballadores formen part de l’estudi de l’organització.

 

La passació del qüestionari és en petits grups, d’unes quinze persones, disposant cada persona  d’una tauleta numerada per respondre a totes les preguntes. El mètode ARIPSO permet apropar i donar accés a les noves tecnologies a persones amb necessitats especials.

 

El sistema de tauletes permet a l’administrador fer un seguiment de la comprensió de les respostes, doncs la passació del qüestionari avança a mesura que avança tot el grup. Les dades recollides, són bolcades directament a una base de dades general, assegurant d’aquesta manera el total anonimat en les respostes i confidencialitat d’aquestes en tot moment. S’acompleix aixó amb les dues prerrogatives en qualsevol avaluació dels factors de riscos psicosocials d’acord amb la Llei de PRL. (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292)